2017-3 13

Jak regulovat hazard? Řešením může být analýza lokálních dopadů regulace – LIA

1. 9. 2017, 12.30 - Trade-off 3/2017 - Aleš Rod

Již více než rok pracuje CETA – Centrum ekonomických a tržních analýz spolu s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR na vědecko-výzkumném projektu, jehož cílem je definovat nové možnosti v regulaci hazardu. Hlavním pilířem projektu je aplikace ekonomické analýzy (analýza nákladů a výnosů) do specifických podmínek municipální politiky prostřednictvím unikátního nástroje: Hodnocení lokálních dopadů regulace (Local Impact Assessment – LIA). Stane se ekonomie v kombinaci s decentralizací rozhodování směrem k obcím novým směrem v regulaci hazardu na území České republiky?

Hazard v číslech

V České republice se hazardním hrám dlouhodobě daří. Již odpradávna patřila naše země – především svou výhodnou zeměpisnou polohou – mezi území protkané kupeckými stezkami. A právě kolem nich se koncentrovaly i doprovodné služby, mezi kterými samozřejmě byly i kratochvíle spojené s hrou v kostky a další hazardní hry. Vydržela nám hravost až do dnešních dní? Dost možná ano.

Podle údajů ministerstva financí bylo v roce 2016 sázejícími u legálních provozovatelů vloženo do hry 196,4 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 29 %. Během pěti let se prosá- zený objem finančních prostředků zvýšil o více než 71 miliard Kč. Na výhrách bylo sázejícím v roce 2016 vyplaceno 157,1 miliardy Kč, což představuje hrubé příjmy legálních provozovatelů loterií a jiných podobných her (rozdíl mezi finančními prostředky vloženými do hry a finančními prostředky vyplacenými zpět hráčům) ve výši 39,3 miliardy Kč. Od roku 2012 se hrubé příjmy provozovatelů zvýšily zhruba o deset miliard Kč.

 

2017-3 11

 

Je to i díky tomu, že se navzdory regulaci zvyšuje počet hazardních pozic, tedy míst, v nichž je možné sázet finanční prostředky. Během jednoho roku jejich počet vzrostl o deset procent na necelých 58 tisíc zařízení. Jak ukazuje tabulka, nejvíce z nich – přes 80 % – tvoří interaktivní videoloterijní terminály, to jsou přístroje známé pod obecným označením „automaty“.

Hazard však vystrkuje růžky i v dalších oblastech, především na internetu, v mobilních telefonech a tabletech, v nichž se často umně skrývá i pod hry pro ty nejmenší hráče.

Potíže s regulovaným hazardem

I proto je hazardní odvětví pod drobnohledem veřejnosti. Podle zprávy Národního monitorovacího střediska můžeme konstatovat, že s hraním sázkové hry má zkušenosti přes 60 % populace ve věku 15 až 64 let. V obecné populaci je pak asi 4,5 až 5 % osob, u kterých je při hraní her evidováno vysoké riziko závislosti – jde o téměř 400 tisíc osob. Asi jedno procento z nich jsou patologičtí hráči, téměř z 90 % jde o muže. To jsou zarážející čísla, zejména pokud si uvědomíme, že hazardní aktivity mají velmi intenzivní negativní společenský dopad nikoli jen na úrovni státního rozpočtu, ale právě v lokalitách, v nichž je koncentrována poptávka po hazardních hrách. Právě proto je žádoucí, aby při regulačních záměrech byly brány v potaz nejen fiskální, ale i lokální společenské dopady hazardu a aby ekonomické a společenské problémy způsobené hazardem byly řešeny především tam, kde vznikají – v jednotlivých městech, obcích a městských částech a v nich žijících komunitách, nikoli na úrovni státního rozpočtu.

V České republice dlouho platilo, že regulace hazardu byla velmi intenzivní na úrovni centrální státní správy (zákony), která vymezuje prostor pro regulaci na úrovni místní samosprávy (vyhlášky měst a obcí). Ačkoliv postupně upravovaná legislativa již dává samosprávám významné kompetence, pozice samosprávních celků v této velmi exponované oblasti není jednoduchá. Se společenskými dopady hazardního průmyslu, zejména s těmi negativními, se totiž vyrovnávají hlavně obyvatelé měst, obcí a městských částí ve spádových oblastech herních pozic (herny, kasina). K systematickému vyhodnocování těchto dopadů, či dokonce k jejich kvantifikaci však dochází jen velmi zřídka.

Na (logicky velmi intenzivní) poptávku po lukrativní možnosti provozovat hazardní hry na území toho kterého města a na argumenty provozovatelů jsou především menší obce vybaveny velmi sporadicky. To vede k tomu, že řada obcí nedokáže efektivně vyhodnotit veškeré lokální dopady těchto aktivit. Starostové některých obcí deklarovali, že hazard vnímají jako šanci přilepšit obecním rozpočtům. Někteří z nich pak dokonce potvrdili, že jedním z hlavních argumentů pro povolení hazardu bylo to, že funguje (a přináší významné fiskální výnosy) v okolních obcích a že v podstatě jen reagovali na poptávku obyvatel, kteří jsou konfrontováni s kvalitou veřejných statků v obcích, ve kterých fungují herny nebo kasina (například infrastruktura, parky, sportoviště, školky a školy atd.).

Jak rozhodovat o hazardu?

Problém samozřejmě není to, že hazard existuje nebo že je v některých obcích legální. Naopak – již víme, že prohibice nefunguje, protože přesouvá preference nabídky i poptávky do stínové ekonomiky, v níž platí jen nepsaná pravidla. Skutečným problémem je to, že neexistuje jednotný a jednoduchý postup, na jehož základě by mohla samospráva obce, v níž se vyskytuje hazardní herní pozice, transparentně posoudit celkové lokální společenské dopady hazardu na obyvatele dané obce a jejího okolí (spádová oblast). Radnice mají v agendě velké penzum náročných úkonů a v rámci jejich zpracování se musí potýkat se složitou legislativou, s neexistencí dat, tlakem zájmových skupin a dalšími faktory.

To má za následek dva problémy – provozem herní pozice vznikají v lokalitě pozitivní i negativní dopady, které nejsou kvantifikovány a využity pro rozhodování o licenci. Tím druhým je, že ve spádové oblasti obce se mohou vyskytovat i další obce, jejichž obyvatelé mohou být hazardním průmyslem dotčeni, avšak tito nejsou za takzvané negativní externality nijak kompenzováni. Existuje nějaké řešení? Ano, a je jím právě LIA.

Co je local impact assessment?

LIA představuje jednoduchý nástroj, který s minimem úsilí umožňuje sofistikovaně počítat čistou ekonomickou pozici hazardu ve spádové oblasti, do níž město, obec nebo městská část spadá. Důkladné používání LIA by mohlo dopomoci k vý- raznému zefektivnění rozhodovacích procesů při udělování licence provozování hazardních pozic (rychlost, transparentnost, věcná správnost), a zároveň ke zvýšení možnosti kalkulace podmíněného udělení licence pro provoz hazardní herní pozice. Uživatel licence by se na jednu stranu musel podílet na přímé eliminaci negativních dopadů kalkulovaných pro danou spá- dovou oblast, na druhou stranu by měl jistotu, že svůj byznys bude moci provozovat za stabilních a udržitelných podmínek se stabilním obchodním modelem a že ve všech obcích na něj čeká stejná rozhodovací procedura, bez zbytečných průtahů či podnětů k ne zcela transparentnímu jednání.

V praxi totiž pozorujeme výrazné disproporce mezi rozhodová- ním zastupitelstev jednotlivých měst, obcí a městských částí – to zvyšuje prostor pro subjektivní výklad, vytváří tlak na křížové financování společenských nákladů hazardu a vytváří nesysté- mové prvky v tomto velmi komplikovaném odvětví.

 

2017-3 12

 

Proto jsme rozpracovali australský koncept LIA, který pomůže velmi efektivně a srozumitelně kalkulovat náklady a výnosy hazardních herních pozic a použít tyto výsledky v rozhodování, přičemž nebude znamenat větší byrokratickou zátěž. To samosprávě vylepší pozici při jednání se zájmovými skupinami, neboť každá podnikatelská aktivita v oblasti hazardu znamená snazší přístup obyvatel k rizikové aktivitě, která může potenciálně vygenerovat nové patologicky závislé jedince a působit významné společenské náklady či negativní externality třetím stranám z veřejného i soukromého sektoru.

V případě, že je čistá ekonomická hodnota umístěné herní pozice negativní, bude například lokální regulátor moci povolit rozšíření nabídky závislostní industrie jen s podmínkou dodatečné eliminace negativních dopadů hazardu, dojde k návrhu konkrétních návrhů social harm reduction, jako například výdaji na prevenci, zřízením substituční herny, zřízením přístupu k adiktologické poradně apod. Obrázek ukazuje průběh LIA v obcích.

Jak by to mohlo vypadat v praxi? Celá procedura má pět jednoduchých částí:

1. Sběr a vyhodnocení informací získaných od žadatele projektu: Jde o rozšířený informační zdroj pro určené pracovníky vyhodnocující data o projektu. Některé údaje slouží jako doplňující informace k dotvoření celkového pohledu na projekt. Jiné jsou naopak nezbytné pro kvantitativní část analýzy.

2. Setkání s veřejností: Na základě předložených dat je provedeno základní vyhodnocení obecním úřadem a určení ekonomické pozice projektu. Spolu se základními informacemi o projektu a identifikací rizik jsou údaje předloženy veřejnosti k předložení podnětů, a to včetně reprezentantů okolních obcí ve vymezené spádové oblasti.

3. Zapracování připomínek ze strany veřejnosti: relevantní připomínky veřejnosti jsou komentovány žadatelem o licenci, popřípadě jsou dodatečně do návrhu projektu zahrnuta ochranná opatření.

4. Rozhodnutí o udělení/neudělení licence: V poslední fázi procesu obecní úřad vydává rozhodnutí o udělení, případně zamítnutí licence k provozování hazardního projektu. K tomu, aby bylo projektu uděleno povolení, je nutné, aby žadatel přesvědčil o pozitivním přínosu svého projektu pro místní komunitu. O tom, zda projekt představuje pozitivní přínos, rozhoduje příslušný obecní úřad po absolvování všech fází procesu. Musí být patrné, že žadatel přistupuje k problematice hazardu s obezřetností, bere v potaz veškeré negativní dopady s tím spojené a je ochoten podílet se na jejich eliminaci – toto může představovat podmínku pro udělení licence.

5. Fáze kompenzace obcí ve spádové oblasti: Spádové oblasti pro kasina a herny se různí podle demografických faktorů (přepočet potenciálních hráčů na km2). Ve spádové oblasti se může nacházet jedna obec, nebo několik obcí. Obec s hernou či kasinem nemusí kompenzovat všechny obce ve své spá- dové oblasti – vhodné je kompenzovat pouze obce, jež se na klientském potenciálu podílejí alespoň deseti procenty. Obce ve spádové oblasti nemají právo na spolurozhodování o udělení nebo neudělení licence. Pokud je však licence udělena, měly by být kompenzovány z fiskálních výnosů.

Výhodou tohoto konceptu je hlavně transparentnost v kombinaci s internalizací externalit, to je k eliminaci negativních společenských jevů, které vznikají provozováním hazardu, ale za které provozovatel nenese odpovědnost. K tomu, aby se LIA stala součástí rozhodovacích procesů v České republice, vede ještě dlouhá cesta. Dílčí výstupy projektu, který se problematikou zabývá, však ukazují, že by implementace podobného nástroje současné praxi velmi prospěla.

 

Autor: Aleš Rod

 

O autorovi:

Aleš Rod je v CETA ředitelem pro výzkum. Aleš získal doktorát v oboru Ekonomické teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde zároveň vyučuje na Katedře ekonomie. Zabývá se principy a dopady regulací, vlivem nástrojů fiskální politiky na veřejné finance, analýzou stínové ekonomiky, výzkumem v oblastech bankovnictví a ekonomie luxusu, též konzultuje projekty v oblasti digitální ekonomiky pro veřejný i soukromý sektor v ČR i zahraničí.

 


Autoři:

Podobné články

 • 2017-3 10

  Rozhovor s Jindřichem Vobořilem: Při regulaci závislostí musíme neustále hledat střední cestu

  Hledání střední cesty není klišé, ale každodenní úkol protidrogové politiky. V rozhovoru s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem jsme se zajímali právě o problematiku závislostí, v níž se v České republice každoročně protočí stovky miliard Kč – a to je již pádný důvod k tomu, aby na aktivity vlády v oblasti protidrogové politiky byl pořádný tlak. Jak jsme na tom tedy v České republice a co je a není řešením problémů se závislostmi?

 • Fotka web ČB

  Problematika společenských nákladů hazardního hraní

  Hazard a business s ním spojený je jedním z projevů tržního systému, na který se zákonodárci, ale i většinová společnost většinou kouká skrze prsty. Na jednu stranu se jedná o aktivitu, ze které vyplývá mnoho tzv. společensky škodlivých jevů – závislost na hracích automatech, zadluženost, rozpad rodin, kriminalita aj. Na straně druhé se jedná o svobodný projev touhy pokusit své štěstí v herně nebo v kasinu, ze kterého mají obce a stát nemalé příjmy. Zákonodárci tak mají nesnadný úkol posoudit obě strany mince a vytvořit regulaci, která správně postihne ony negativní jevy, aniž by zároveň zadusila ty pozitivní. Jedním z nástrojů, jak toto zvážit, je výpočet tzv. společenských nákladů hazardního hraní. Aktuální znění tzv. loterijního zákona, nejrozsáhlejší regulace tohoto odvětví od roku 1989, staví na předpokladu, že tyto náklady činí 14,2–16,1 mld. Kč. Je však tento odhad v souladu s ekonomickou teorií? A co do těchto nákladů skutečně započítat?

 • T-O 0_2016 Rozhovor s F. Schneiderem

  Rozhovor s Tomášem Prouzou o správním trestání potravinových řetězců

  Tomáš Prouza má s byznysem dlouholeté zkušenosti. Vedle kariéry ve veřejném sektoru disponuje jeho profesní životopis kapitolami ze světa žurnalistiky, úspěšného podnikání, z komerčního bankovnictví nebo poradenství a consultingu. I proto málokoho překvapí jeho angažmá v pozici prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), na které může oba světy – ten veřejný a soukromý – velmi efektivně propojovat. Jednou z oblastí, kde Prouza a SOCR momentálně poukazují na četné nedostatky, je oblast správního trestání v oblasti maloobchodu s potravinami. Právě tohoto tématu se týkal náš rozhovor.

 • 2018-3 13

  Základní neufinancovatelný příjem

  Co je to Universal Basic Income (dále UBI), neboli základní nepodmíněný příjem? S tímto termínem se zřejmě většina čtenářů již dříve setkala. Jde o nepodmíněný transfer, který jeden subjekt (většinou stát) vyplácí bez dalších otázek jiným subjektům (většinou občanům). Všem ve stejné výši a bez výjimky. Smyslem tohoto transferu bohatství je potom zajištění důstojné základní životní úrovně pro všechny občany bez ohledu na jejich způsob chování, zdraví, věk, vzdělání apod. Ač tento koncept získal na popularitě na přelomu tohoto desetiletí, nejde o žádnou novinku. První zmínky o principech UBI lze najít už v 16. století.

 • 2018-3 9

  Anketa: Hodnota volebního hlasu

  Všeobecné, rovné a tajné volební právo patří k pilířům demokracie. Ne každý však možnosti ovlivňovat věci veřejné přisuzuje stejnou váhu, což generuje otázku týkající se hodnoty volebního hlasu. Na toto zajímavé téma jsme se zaměřili v naší anketě a zeptali se oslovených:

  1. Jaká je podle vás hodnota volebního hlasu?

  2. Za jakou částku v korunách byste se vzdal/a svého hlasu ve volbách do Poslanecké sněmovny, to jest nedostavili byste se k volbám?

 • IMG_1544

  Nekonzistentní regulace ničí podnikání, shodli se účastníci pracovní snídaně CETA

  O problémech v komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem se v posledních měsících napsalo hodně. Slovník moderního českého jazyka byl obohacen o termín „zakleknout na…“. Účastníci pracovní snídaně Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) se při diskusi na toto téma shodli, že ve státní správě nemůže existovat žádné místo pro libovůli, která by umožnila nevoleným úředníkům ohýbat předpisy a využívat pravomoci k plnění cílů, pohříchu často vymezených na politickou objednávku.

 • Fotka web (ČB)

  Přechytralá města

  Smart cities představují splněný sen všech futurologů, technokratů, plánovačů městského rozvoje, ale i fanoušků moderních technologií. Možnost sběru obrovského množství dat pomocí nejrůznějších elektronických senzorů a sofistikovaná analýza těchto dat s účelem zvýšení efektivity poskytování městských služeb představuje revoluci s potenciálem redefinovat město jako takové. Městské služby od hromadné dopravy, svozu odpadů, městského osvětlení až po bezpečnost a poskytování zdravotní péče lze centrálně kontrolovat, řídit a aktualizovat v reálném čase podle aktuálních potřeb obyvatelstva. Tyto a další elementy jsou již dnes úspěšně zavedeny nejen ve velkých metropolích jako je např. Dubaj, Amsterdam, Londýn a New York City, ale i v menších městech jako Milton Keynes nebo Southampton, a odhaduje se, že globální trh se Smart cities dosáhne v roce 2020 hodnoty $400 mld. ročně.

 • 2019-2 10

  Anketa: Společenská škodlivost alkoholu

  Česká republika se dlouhodobě vyskytuje na předních příčkách v konzumaci alkoholu a podle Státního zdravotního ústavu je více než milion Čechů ohroženo závislostí na alkoholu. Je tedy spotřeba alkoholu v České republice závažným společenským problémem? Nejen na to jsme se zeptali vybraných odborníků.

  1. Považujete spotřebu alkoholu v České republice za závažný společenský problém, jehož řešení na státní (centrální) úrovni by se mělo zintenzivnit?

  2. Jaké nástroje považujete v oblasti omezování přístupu k alkoholu za efektivní a jaké se naopak podle vás míjejí účinkem, tj. jsou nadbytečné?

 • 2019-2 7

  Společenské náklady konzumace alkoholu

  Česká republika patří celosvětově mezi země s nejvyšší spotřebou tzv. hříšných statků, tedy alkoholu, cigaret, drog a zároveň s nejvyšší prevalencí obezity (viz Trade-off 4/2016). Právě alkoholu, přesněji celospolečenským nákladům konzumace alkoholu, se věnuje nejnovější studie iHETA podpořená Úřadem vlády ČR (Mlčoch, Chadimová, Doležal et al., 2019). Celkové společenské náklady byly odhadnuty na 56,6 miliardy korun, z nichž největší část tvoří ztráta pracovní produktivity (24,3 mld. Kč), náklady zdravotního systému (12,8 mld. Kč), předčasná úmrtí (6,6 mld. Kč) a kriminální činnost (6,3 mld. Kč).